Ai cũng nên được tôn trọng như một cá nhân, nhưng không phải là thần tượng hóa.

By 7 năm ago

Ai cũng nên được tôn trọng như một cá nhân, nhưng không phải là thần tượng hóa.

(Everyone should be respected as an individual, but no one idolized.)

– Albert Einstein –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share