Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình


Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình

Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình

– Benjamin Franklin –