Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống

By 7 năm ago


Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

(Do you love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.)

– Benjamin Franklin –

Share