Bạn đến từ đâu không quan trọng, điều quan trọng là bạn đang đi đâu.