Bi kịch không phải ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới

By 7 năm ago

Bi kịch không phải ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share