Bốn mùa, xuân đứng trước. Trăm nết, hiếu làm đầu

By 7 năm ago


Bốn mùa, xuân đứng trước. Trăm nết, hiếu làm đầu

– Khổng Tử –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share