Chúng ta nên yêu chứ không nên ngã vào tình yêu bởi vì tất cả cái gì mã ngã thì sẽ đau

Chúng ta nên yêu chứ không nên ngã vào tình yêu bởi vì tất cả cái gì mã ngã thì sẽ đau

– Khuyết danh –