Có một cách chuyển tiền thậm chí còn nhanh hơn cả ngân hàng điện tử. Nó được gọi là hôn nhân

Có một cách chuyển tiền thậm chí còn nhanh hơn cả ngân hàng điện tử.Nó được gọi là hôn nhân