Có một nghịch lý: Hạnh phúc chỉ thật sự đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi chứ không phải nắm giữ thật chặt

By 7 năm ago


Có một nghịch lý: Hạnh phúc chỉ thật sự đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi chứ không phải nắm giữ thật chặt

– C.Hoare –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share