Đã từng là yêu thương, thì mãi mãi vẫn sẽ là yêu thương. Chỉ là, chẳng còn bên nhau nữa!

By 7 năm ago


Đã từng là yêu thương, thì mãi mãi vẫn sẽ là yêu thương. Chỉ là, chẳng còn bên nhau nữa!

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share