Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai.

Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai. (If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.) – Dalai Lama –

Hãy dang tay ra để thay đổi nhưng nhớ đừng làm tuột mất các giá trị mà bạn có.

Hãy dang tay ra để thay đổi nhưng nhớ đừng làm tuột mất các giá trị mà bạn có. (Open your arms to change but don’t let go of your values.) – Dalai Lama –

Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở lên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở lên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có.

Nếu bạn không cho mình là một người chiến thắng, thì bạn không thể hành động như một người chiến thắng.

Nếu bạn không cho mình là một người chiến thắng, thì bạn không thể hành động như một người chiến thắng. (If you don’t see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner.) – Zig Ziglar –

Di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh.

Di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh. – Mark Zuckerberg –

Di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh.

Di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh. – Mark Zuckerberg –

Hầu như mọi thứ bạn làm đều không quan trọng, nhưng điều quan trọng là bạn đã làm.

Hầu như mọi thứ bạn làm đều không quan trọng, nhưng điều quan trọng là bạn đã làm. (Nearly everything you do is of no importance, but it is important that you do it.) – Mahatma Gandhi –

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động. (Action may not bring happiness but there is no happiness without action.) – William James –

Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai.

Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai. (If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.) – Dalai Lama –

Hãy dang tay ra để thay đổi nhưng nhớ đừng làm tuột mất các giá trị mà bạn có.

Hãy dang tay ra để thay đổi nhưng nhớ đừng làm tuột mất các giá trị mà bạn có. (Open your arms to change but don’t let go of your values.) – Dalai Lama –

Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở lên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở lên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có.

Nếu bạn không cho mình là một người chiến thắng, thì bạn không thể hành động như một người chiến thắng.

Nếu bạn không cho mình là một người chiến thắng, thì bạn không thể hành động như một người chiến thắng. (If you don’t see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner.) – Zig Ziglar –