Disclaimers

Chào mừng bạn đến với trang “Tuyên bố từ chối trách nhiệm” (Disclaimers) của chúng tôi. Dưới đây là những tuyên bố quan trọng liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi:

Tính chính xác của thông tin: Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết hoặc bảo đảm rằng mọi thông tin trên trang web là hoàn toàn chính xác và không có sai sót. Người dùng nên sử dụng thông tin này với sự cân nhắc và chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng thông tin này.

Miễn trừ trách nhiệm về nội dung bên ngoài: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài hoặc bài viết, bình luận từ người dùng. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web bên ngoài này. Người dùng nên tự chịu trách nhiệm khi truy cập các liên kết này.

Miễn trừ trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm mọi loại hậu quả, thiệt hại về dữ liệu, doanh thu, hoặc lợi nhuận, dù là trực tiếp, gián tiếp, tình cờ hoặc bất kỳ hình thức nào khác.

Không phải lời khuyên: Mọi thông tin trên trang web này không được coi là lời khuyên chuyên nghiệp. Người dùng nên tham khảo các chuyên gia hoặc chuyên viên phù hợp trước khi đưa ra quyết định liên quan đến vấn đề y tế, tài chính hoặc pháp lý.

Thay đổi tuyên bố từ chối trách nhiệm: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật tuyên bố từ chối trách nhiệm này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi này sẽ được coi là chấp nhận các tuyên bố từ chối trách nhiệm mới.

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.