Đừng nói xấu bất cứ ai, nhưng hãy kể điều tốt đẹp bạn biết được về mọi người.

By 7 năm ago

Đừng nói xấu bất cứ ai, nhưng hãy kể điều tốt đẹp bạn biết được về mọi người.

(Speak ill of no man, but speak all the good you know of everybody.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share