Đứng trước một tình cảm quá lớn, đôi khi người ta lại cảm thấy sợ, sợ không thể giữ được, thế là … rời xa!

By 7 năm ago


Đứng trước một tình cảm quá lớn, đôi khi người ta lại cảm thấy sợ, sợ không thể giữ được, thế là … rời xa!

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share