Đừng vướng mình vào những giáo điều hay suy nghĩ theo lối mòn mà người khác đã vạch sẵn

By 7 năm ago


Đừng vướng mình vào những giáo điều hay suy nghĩ theo lối mòn mà người khác đã vạch sẵn

– Steve Jobs –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share