Được làm những điều bạn thích, đó là tự do. Thích được những điều bạn làm, đó là hạnh phúc.

By 7 năm ago


Được làm những điều bạn thích, đó là tự do. Thích được những điều bạn làm, đó là hạnh phúc.

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share