Em bây giờ nước mắt cạn, cảm xúc tàn. Hạnh phúc vỡ tan, và giờ em đã khóc

By 7 năm ago

Em bây giờ nước mắt cạn, cảm xúc tàn, hạnh phúc vỡ tan, và giờ em đã khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share