Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái ‘nhưng’ bạn sử dụng hôm nay

By 7 năm ago


Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay.

(The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the buts you use today.)

– Les Brown –

Share