Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.

By 7 năm ago

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.

(Happiness is not the absence of problems but the ability to deal with them.)

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share