Hạnh phúc là gì? Là có ai đó để yêu, có điều gì đó để hy vọng

By 7 năm ago


Hạnh phúc là gì? Là có ai đó để yêu, có điều gì đó để hy vọng

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share