Hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến

By 7 năm ago


Hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến

– Guevara –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share