Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối.

By 6 năm ago

Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.
Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối.

Share