Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.

(When you like your work every day is a holiday.)