Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.

Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.

(When you like your work every day is a holiday.)