Lao động không phải là hình phạt của con người. Đó là phần thưởng, sức mạnh và lạc thú.

Lao động không phải là hình phạt của con người. Đó là phần thưởng, sức mạnh và lạc thú.

(Work is not man’s punishment. It is his reward and his strength and his pleasure.)