Lão luyện và dối trá sẽ luôn luôn đánh bại tuổi trẻ và lòng nhiệt thành

Lão luyện và dối trá sẽ luôn luôn đánh bại tuổi trẻ và lòng nhiệt thành.