Lợi: chớ hưởng một mình. Mưu: đừng cho ai biết.

Lợi: chớ hưởng một mình. Mưu: đừng cho ai biết.