Lời hứa cũng chỉ được xem như một dạng đặt cọc niềm tin nên người ta có thể lấy lại bất cứ lúc nào

By 7 năm ago


Lời hứa cũng chỉ được xem như một dạng đặt cọc niềm tin nên người ta có thể lấy lại bất cứ lúc nào

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share