Lương tâm con người không bao giờ cắn rứt khi hành vi đã trở thành thói quen

By 7 năm ago


Lương tâm con người không bao giờ cắn rứt khi hành vi đã trở thành thói quen

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share