Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người, bạn không bao giờ dối lương tâm mình được

By 7 năm ago

Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người, bạn không bao giờ dối lương tâm mình được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share