Mỗi khi bạn có ý định từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do mà bạn bắt đầu.

Mỗi khi bạn có ý định từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do mà bạn bắt đầu.