Nếu bạn không lập trình chính mình, cuộc sống sẽ lập trình bạn!

By 7 năm ago

Nếu bạn không lập trình chính mình, cuộc sống sẽ lập trình bạn!

(If you don’t program yourself, life will program you!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share