Nếu có thể, xin đường bao giờ khóc trước mặt một ai đó vì dẫu nước mắt có mặn thì cũng không thể làm đậm một mối tình đã nhạt phai

By 7 năm ago


Nếu có thể, xin đường bao giờ khóc trước mặt một ai đó vì dẫu nước mắt có mặn thì cũng không thể làm đậm một mối tình đã nhạt phai

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share