Nếu đã yêu thì yêu cho tới, đừng nửa vời rồi lại vội buông lơi

By 7 năm ago


Nếu đã yêu thì yêu cho tới, đừng nửa vời rồi lại vội buông lơi

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share