Nếu em hiểu tình yêu là chiếc lá xanh tươi, chắc em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng

Nếu em hiểu tình yêu là chiếc lá xanh tươi
Chắc em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng