Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ chất lượng của mình.

(If I cannot overwhelm with my quality, I will overwhelm with my quantity.)