Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ chất lượng của mình.

Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ chất lượng của mình.

(If I cannot overwhelm with my quality, I will overwhelm with my quantity.)