Người chịu đựng được cực khổ không bao giờ bị thiệt thòi.