Người hạnh phúc nhất không hẳn là người có những thứ tốt nhất


Người hạnh phúc nhất không hẳn là người có những thứ tốt nhất

Người hạnh phúc nhất không hẳn là người có những thứ tốt nhất

– Khuyết danh –