Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc.

Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc.

(Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã.)