Người ta có thể sống thiếu tình yêu nhưng không ai có thể sống thiếu gia đình và bạn bè

Người ta có thể sống thiếu tình yêu nhưng không ai có thể sống thiếu gia đình và bạn bè

– Khuyết danh –