Người ta không được trả lương vì có đầu và tay, mà vì sử dụng chúng.

(A man is not paid for having a head and hands, but for using them.)