Người ta không được trả lương vì có đầu và tay, mà vì sử dụng chúng.

Người ta không được trả lương vì có đầu và tay, mà vì sử dụng chúng.

(A man is not paid for having a head and hands, but for using them.)