Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng và phải hy sinh nhiều tính cá nhân.

Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng và phải hy sinh nhiều tính cá nhân.

(The better work men do is always done under stress and at great personal cost.)