Sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc của ngày mai là làm tốt công việc hôm nay.

(The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.)