Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh.