Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh.

Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh.