Thà nhiệt huyết và phạm nhiều sai lầm còn hơn là cẩn trọng và thiển cận.

Thà nhiệt huyết và phạm nhiều sai lầm còn hơn là cẩn trọng và thiển cận.

(It is better to be high-spirited even though one makes more mistakes, than to be narrow-minded and all too prudent.)