Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ nhưng thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen

By 7 năm ago


Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ nhưng thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share