Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.

By 7 năm ago


Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.

(Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.)

– Hecto Berlioz –

Share