Tình yêu là mù quáng nhưng hôn nhân sẽ làm bạn sáng mắt ra

Tình yêu là mù quáng nhưng hôn nhân sẽ làm bạn sáng mắt ra