Trái tim ơi đừng buồn nữa nhé! Tao hiểu mày đang nhớ tới ai


Trái tim ơi đừng buồn nữa nhé! Tao hiểu mày đang nhớ tới ai

Trái tim ơi đừng buồn nữa nhé!

Tao hiểu mày đang nhớ tới ai

Nhưng tim à, sao mày khờ quá vậy

Mày nhớ họ, họ có nhớ mày không?

– Khuyết danh –