Trong cuộc đời không được bỏ lỡ 2 điều: Chuyến xe cuối cùng và Người mình yêu thương nhất

Trong cuộc đời không được bỏ lỡ 2 điều: Chuyến xe cuối cùng và Người mình yêu thương nhất

– Khuyết danh –