While they were saying among themselves it cannot be done, it was done. Trong lúc họ còn đang nói với nhau không thể làm được điều đó đâu, nó đã được làm xong rồi.

By 6 năm ago

While they were saying among themselves it cannot be done, it was done.
Trong lúc họ còn đang nói với nhau không thể làm được điều đó đâu, nó đã được làm xong rồi.

Share